Home - Le Club - L' Statut

STATUT

dla uniun "Fotoclub Val Badia"


Art. 1


Fins

I fins dl fotoclub é:

- de abiné adöm te na uniun düc i apascioná de fotografia dla Val Badia;

- de organisé manifestaziuns, tó iniziatives y organisé cursc de formaziun por curé y svilupé la tecnica, la ligrëza y la pasciun por le fotografè y döt cî che alda laprò;

- de se nen tó sö y de curé le patrimone teritorial, cultural, sozial y ambiental de nüsc raiuns, tres la documentaziun y l’espresciun fotografica;


Art. 2


Costituziun

Le fotoclub é costituí da: i mëmbri; la riuniun generala; le consëi; le presidënt; i revisurs di cunc.


                                                         Art. 3


Gestiun y competënzes

I mëmbri: Vignun che paia íte le contribut de mëmber anual, tla mosöra fata fora dala riuniun generala, é mëmber efetîf dl fotoclub cun düc i dërc preodüs da chësc statut.

La riuniun generala: é costituida da düã i mëmbri, vëgn cherdada íte almanco un n iade al ann, litëia a maioranza scëmpla danter sü mëmbri le consëi y i revisurs di cunc, fej propostes al consëi, fej fora a maioranza scëmpla le contribut de mëmber anual, aprovëia le statut y les variaziuns al statut a maioranza de dui terzi di mëmbri scric ite. Sce al n’é tla riuniun generala nia rové adöm dui terzi di mëmbri scric ite, vëgn les dezijiuns sura le statut tutes en secunda convocaziun a maioranza scëmpla di presënc.

Le consëi: vëgn lité vigni trëi agn a maioranza scëmpla dala riuniun generala y é metü adöm da set mëmbri. Al litëia a maioranza assoluta n presidënt, aministrëia y gestësc i interesc, le patrimone y i fins dl fotoclub, al fej fora n program d’ativité anuala, tëgn i cunã y la corespondënza. Le consëi pò cooptè fina dui mëmbri.

Le presidënt: vëgn lité vigni trëi agn a maioranza assoluta dal consëi tla pröma sentada dô la riuniun generala. Al chërda ite les sentades dl consëi, partësc sö le laûr y les competënzes danter le consëi, chërda ite la riuniun generala almanco un n iade al ann y referësc söla situaziun finanziara dla uniun y sura l’ativité dl consëi, rapresentëia le fotoclub, aministrëia y porta inant les dezijiuns dl consëi y dla riuniun generala.

I revisurs di cunã: é trëi mëmbri dl fotoclub nominá anualmënter dala riuniun generala. Ai ne pò nia éster mëmbri dl consëi. Ai controlëia la tignida regolara di cunc y dla gestiun finanziara y referësc le resultat dl control ala riuniun generala almanco un n iade al ann.


                                                        Art.4


Sënta, durada, patrimone y cassa

La sënta dl fotoclub é chëra de sò presidënt. Le consëi pò ince fá fora de tigní la sënta pro na istituziun publica o de interès publich tla Val Badia. Le Fotoclub Val Badia resta costituí fina che la riuniun generala ne fej nia fora a maioranza de dui terzi de le lascè sö. Te chësc cajo fej la riuniun generala ince fora cun la medema maioranza de dui terzi, la destinaziun dl patrimone dla uniun. I mesi finanziars dl fotoclub vëgn tignis te na Banca olache al vëgn daurí n cunt.


                                                        Art. 5


Por döt cî che n’é nia dit tl statut vëgnel fat referimënt al codesc zivil.San Martin, ai 19.10.1999